Skeleton Coast Namibie
Vallée désertique proche de l'océan Atlantique. Skeleton Coast, Namibie
Thierry Riols ©

Skeleton Coast